ERCHI 085

ERCHI 085

 • Xe cơ sở : Hino FC9JETA
 • Tải trọng : 4.400 kg
 • Tổng trọng tải : 10.400 kg
 • Thể tích chứa rác: 8,5 m³
ERMHI 125

ERMHI 125

 • Xe cơ sở : Hino FG8JJ7A
 • Tải trọng : 5.100 kg
 • Tổng trọng tải : 15.000 kg
 • Thể tích chứa rác : 12,5 m³
ERNHI 063

ERNHI 063

 • Xe cơ sở : Hino FG8JJSB
 • Tự trọng : 8.605 kg
 • Tải trọng : 6.300 kg
 • Tổng trọng tải : 15.100 kg
 • Thể tích chứa rác : 15,0 m³
ERCHI 064

ERCHI 064

 • Xe cơ sở : Hino FG8JJSB
 • Tự trọng : 8.505 kg
 • Tải trọng : 6.400 kg
 • Tổng trọng tải : 15.100 kg
 • Thể tích chứa rác: 15,0 m³
ERNHI 180

ERNHI 180

 • Xe cơ sở : Hino FM8JN7A
 • Tải trọng : 10.200 kg
 • Tổng trọng tải : 24.000 kg
 • Thể tích chứa rác: 18 m³
ERMHI 180

ERMHI 180

 • Xe cơ sở : Hino FM8JN7A
 • Tải trọng : 10.000 kg
 • Tổng trọng tải : 24.000 kg
 • Thể tích chứa rác : 18 m³