ERNHI 029

ERNHI 029

 • Xe cơ sở : Hino WU342L
 • Tự trọng : 4.555 kg
 • Tải trọng : 3500 kg
 • Tổng trọng tải : 8250 kg
 • Thể tích chứa rác : 6,0 m³
ERCHI 030

ERCHI 030

 • Xe cơ sở : Hino WU342L
 • Tự trọng : 4.305 kg
 • Tải trọng : 3.000 kg
 • Tổng trọng tải : 7.500 kg
 • Thể tích chứa rác: 6,0 m³
ERNHI 045

ERNHI 045

 • Xe cơ sở : Hino FC9JESW
 • Tự trọng : 5.705 kg
 • Tải trọng : 4.500 kg
 • Tổng trọng tải : 10.400 kg
 • Thể tích chứa rác : 9,0 m³
ERMHI 085

ERMHI 085

 • Xe cơ sở : Hino FC9JETA
 • Tải trọng : 4.400 kg
 • Tổng trọng tải : 10.400 kg
 • Thể tích chứa rác: 8,5 m³
ERCHI 085

ERCHI 085

 • Xe cơ sở : Hino FC9JETA
 • Tải trọng : 4.400 kg
 • Tổng trọng tải : 10.400 kg
 • Thể tích chứa rác: 8,5 m³
ERMHI 125

ERMHI 125

 • Xe cơ sở : Hino FG8JJ7A
 • Tải trọng : 5.100 kg
 • Tổng trọng tải : 15.000 kg
 • Thể tích chứa rác : 12,5 m³
ERNHI 063

ERNHI 063

 • Xe cơ sở : Hino FG8JJSB
 • Tự trọng : 8.605 kg
 • Tải trọng : 6.300 kg
 • Tổng trọng tải : 15.100 kg
 • Thể tích chứa rác : 15,0 m³
ERCHI 064

ERCHI 064

 • Xe cơ sở : Hino FG8JJSB
 • Tự trọng : 8.505 kg
 • Tải trọng : 6.400 kg
 • Tổng trọng tải : 15.100 kg
 • Thể tích chứa rác: 15,0 m³