TCTHI XZU720L

TCTHI XZU720L

 • Xe cơ sở: Hino XZU720L
 • Tải trọng cho phép: 2.500 - 3.000 kg
 • Tổng trọng tải: 7.500 kg
 • Phạm vi làm việc tùy vào từng loại cần cẩu
TCTHI FC9JLSW

TCTHI FC9JLSW

 • Xe cơ sở: Hino FC9JLSW
 • Tải trọng cho phép : 4.500 - 5.000 kg
 • Tổng trọng tải : 10.400 kg
 • Phạm vi làm việc tùy vào từng loại cần cẩu
TCTHI FG8JPSB

TCTHI FG8JPSB

 • Xe cơ sở: Hino FG8JPSB
 • Tải trọng cho phép : 6.500 - 7.200 kg
 • Tổng trọng tải : 15.100 kg
 • Phạm vi làm việc tùy vào từng loại cần cẩu
TCTHI FL8JTSA

TCTHI FL8JTSA

 • Xe cơ sở: Hino FL8JTSA
 • Tải trọng cho phép : 11.000 - 15.000 kg
 • Tổng trọng tải : 24.000 kg
 • Phạm vi làm việc tùy vào từng loại cần cẩu